2023. november 26, Benkó-Tóth Andrea kórustársunk konferálása

November végén hangversenyt tartottunk Alsógödön a Szent István templomban. A hangversenyen Benkó-Tóth Andrea kórustársunk konferált:

1. Taizéi ének

Az imént hallott taizéi énekkel köszöntjük Önöket nagy szeretettel, örvendve annak, hogy ismét együtt lehetünk!

A most felcsendülő, templomunk névadó szentjéhez, első királyunkhoz, Szent István királyhoz szóló himnusz, eredetileg középkori francia vagy angol eredetű adventi gregorián dallam volt, melynek számos változata alakult ki az idők során.

Szövege először Kovács István kéziratos énekeskönyvében, a Dőri énekeskönyvben szerepelt az 1700-as években. Kovács István egy kis, Sopron megyei község tanítója volt, és feltehetően maga írta a Szent István királyhoz szóló verset, ami eredetileg nyolc versszakból állt. Érdekessége, hogy a versszakok kezdőbetűit összeolvasva az „árva kert”, vagy „árvákért”, úgynevezett akrosztichon olvasható, mely bizonyítja a vers műköltészeti eredetét.

A Tárkányi–Zsasskovszky féle Katolikus egyházi énektárban jelenik meg először a négysorossá módosult dallam, a Szent István-szöveggel együtt 1855-ben.

A Szent István királyhoz írt himnuszt Kodály Zoltán dolgozta fel 1938-ban, Ének Szent István királyhoz címmel, öt versszakot emelve ki az eredeti nyolcból. A művet három formában komponálta: fiú vegyeskari, kisebb vegyeskari és nagy vegyeskari mű formájában.

Előadásunkban most a kis vegyeskari feldolgozást hallhatják.

2. Kodály: Ének Szent István királyhoz

Mindig öröm számunkra, ha koncertjeinken gyermekhangok is felcsendülnek. Most a Búzaszem Iskola növendékeit hallhatják, akik három Szent László éneket adnak elő, hangszeres kísérettel, melyeket hagyományosan, a hónap szentjének ünnepi miséjén énekelnek. Fogadják őket szeretettel!

3. Búzaszemes gyerekek

William Byrd 1543 körül született, angol zeneszerző, az angol katolikus zene utolsó képviselője. Kortársai szerint „az angol nemzet leghíresebb muzsikusa és orgonistája”, „az angol zene atyja” volt. Fiatal éveiről szinte semmit sem tudni. Az biztos, hogy húszéves korától a lincolni székesegyházban orgonista, majd 1570-ben a londoni Chapel Royal kórusának vezetője lett. Haláláig többek között sok angol nyelvű vallásos szöveget zenésített meg, de legszebb darabjai a katolikus liturgia számára készült latin szövegű zeneművek. Őt tekintik a korabeli Európa legjelentősebb zeneszerzőjének, a Purcell előtti angol egyházi zene legnagyobb alakjának.

A most felhangzó „Ave verum corpus” egy rövid eucharisztikus ének, melyet számos zeneszerző dolgozott fel. Először egy olasz ferences kéziratban jegyezték fel, a XIII. században. Az ima, elmélkedés Jézus valódi jelenlétéről az Oltáriszentségben, és összekapcsolja azt a szenvedés megváltó jelentésével minden hívő életében.

Üdvözlégy, igazi Test, ki Szűz Máriától születtél,
valóságosan szenvedtél s feláldoztattál a keresztfán az emberért.
Kinek átvert oldalából víz és vér folyt,
Add, hogy téged ízlelhessünk halálunk megpróbáltatásában is!

Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó Mária Fia, Jézus, irgalmazz nekem!
Amen.

4. Byrd: Ave verum corpus

Soron következő kórusművünk szerzője, Sir Charles Villiers Stanford 1852. szeptember 30-án születet Dublinban. Angol-ír zeneszerző, karmester és tanár, aki nagymértékben befolyásolta az utána követő brit zeneszerzők generációját. Stanford termékeny zeneszerző volt. Különösen ismert zenekari művei közül hét szimfóniája és öt ír rapszódiája. Számos dalt, kórusművet, valamint 10 operát alkotott. Zenéje a XIX. század végi romantikus stílust tükrözi, melyben az ír népdal elemei is megtalálhatók. Munkásságát Anton Bruckneréhez hasonlítják.

Most latin nyelvű motettái közül adunk elő kettőt. Az elsőben Stanford a 119. zsoltár első, latin nyelvű versének parafrázisát fogalmazta meg : „Beati quorum via integra est, qui ambulant in lege Domini”

(Boldogok, kiknek útja egyenes, akik az ÚR törvényében járnak). A művet egy vegyes, kíséret nélküli hatszólamú kórus számára komponálta a zeneszerző.

A második, Coelos ascendit hodie kezdetű motettában Stanford egy Mennybemenetel - himnuszt jelenít meg, amely német nyelven „Gen Himmel aufgefahren ist” néven ismert a 14. századból. Stanford ezt a darabot két vegyes, kíséret nélküli négyszólamú kórus számára komponálta. A Gaudénak, ez a számunkra szokatlan, ám nagyon érdekes forma igen nagy kihívást jelentett. A merőben új, az eddigiektől eltérő megszólaltatás azonban, a kezdeti kétkedés, hezitálás után meghozta gyümölcsét. Különleges hangzás- és élményvilág tárult fel előttünk. Ezt szeretnénk most megosztani Önökkel, remélve, hogy kedves Közönségünk tetszését is elnyeri!

5. Stanford: Beati quorum via integra est

6. Stanford: Coelos ascendit hodie

Most hallgassanak meg két gyönyörű művet, kedves meghívott barátaink előadásában. Mindkét választott darab a hit, az ima erejét hirdeti, az Égiek segítségét kéri, ami napjaink vészterhes időszakában igencsak aktuális. Az első darab: Heinrich Schütz: Habe deine Lust an dem Herren című motettája, ami a 73. zsoltár szövegére íródott.

Az Úrban leld gyönyörűséged,
s ő megadja neked szíved kéréseit.
Tárd fel az Úr előtt utadat,
bízzál benne, ő majd eligazít.

Ne irigykedj az elvetemültekre,
ne féltékenykedj a gonosztevőkre;
Mert mint a fű, csakhamar elszáradnak,
s elfonnyadnak mint a zöldellő növény.

Bízzál az Úrban s a jót cselekedd,
akkor a földön fogsz lakni és betelsz hűséggel.
Az ezután következő második darab:

Claudio Monteverdi: Sancta Maria, succurre miseris című műve, melyet egy esti zsolozsmában énekelt antifóna, azaz válaszolgatva énekelt imádság szövegére komponált az itáliai zeneszerző. Magyarul így hangzik:

Szűzanya! Segítsd a nyomorultat,
Gyámolítsd a szegényt!
Vigasztald a szomorút!
Imádkozz a népért,
Járj közben a papságért,
Könyörögj az apácákért,
Mindannyian érezzék segítségedet, akik emlékedet megünneplik!

Az előadók: Pásztor Júlia és Isépy Zsuzsanna, énekművészek. Orgonál: Slezsák János, kántor, orgonista.

Köztudott kórusunkat figyelemmel kísérő kedves barátaink között, hogy mennyi szállal kötődünk Izlandhoz. Lehetőségünk nyílt nemrégiben egy zenei utazásra is, a tűz és jég birodalmába, ami még jobban összekovácsolta Kórusunkat és számtalan közös élményt, baráti kapcsolatot eredményezett. Az izlandi emberek folyamatosan együtt élnek a természet kihívásaival, olykor pusztító történéseivel. Most is egy ilyen fenyegető, embert próbáló helyzet állt elő barátaink földjén. Egy dal erejéig szeretnénk Őket együttérzésünkről biztosítani. A most következő izlandi imával szeretnénk nekik és minden bajban, nehéz helyzetben lévő embertársunknak erőt és kitartást küldeni.

9. Heyr himna

Műsorunk elején már elhangzott egy míves Kodály darab. A most következő kórusművet szintén Kodály Zoltán komponálta, nem utolsó sorban Kórusunk névadó darabja, amit hagyományosan adventi időszakban énekelünk. A „Jöjj el, jöjj el, Emmanuel“ kezdetű egyházi ének, egy XVIII. századi francia misekönyvben szerepelt. Eredete ismeretlen; feltehetően a XIV–XV. századból származik. Ezt az éneket dolgozta fel Kodály és mi sok szeretettel énekeljük most Önöknek.

Körülöttünk a világban, közeli és távolabbi helyeken háború, harc dúl. Emberek szenvednek, halnak meg, családok esnek szét, otthonok pusztulnak el. Szeretnénk ezzel a kórusművel kifejezni mindannyiunk vágyát a béke, a megnyugvás mielőbbi eljövetelére!

10. Kodály: Adventi ének

Műsorunk zárásaként énekeljük el együtt a „Boldogasszony anyánk” kezdetű népéneket! Köszönjük, hogy itt voltak velünk! Köszönjük, hogy ránk áldozták idejüket, reméljük, nem hiába! Békével és nyugalommal teljes adventi időszakot kívánunk Mindenkinek!